Kết quả tốt nghiệp từ năm 1995 đến năm 1997

 

1. Tốt nghiệp năm 1997

  + Quyết định số 95 QĐ/ĐT ngày 18/01/1997 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp hệ chính quy ngành Khai thác máy tàu biển xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 158 QĐ/ĐT ngày 22/02/1997 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 43/ĐT ngày 03/3/1997 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp ngành Kinh tế vận tải biển hệ cao đẳng xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 105/ĐT ngày 12/5/1997 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 209/ĐT ngày 16/9/1997 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp hệ Cao đẳng ngành Khai thác Máy tầu biển xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 210/ĐT ngày 16/9/1997 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp ngành Điều khiển tầu biển hệ Đại học ngắn hạn và Cao đẳng chính quy xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 1036/QĐ-ĐT ngày 18/9/1997 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Đại học chính quy, Đại học chuyển cấp, Đại học tại chức xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 1197/ĐT ngày 25/10/1997 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Kinh tế vận tải biển xem chi tiết tại đây.

 

2. Tốt nghiệp năm 1996

  + Quyết định số 53/QĐ-ĐT ngày 16/01/1996 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Đại học hính quy bằng thứ hai, Chuyển cấp từ Sơ cấp lên Trung cấp, Chuyển cấp Đại học Tại chức xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 127/QĐ-ĐT ngày 08/02/1996 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp ngành Điều khiển tầu biển, Kinh tế vận tải biển, Khai thác máy tầu biển hệ Đại học chính quy, Đại học tại chức, Cao đẳng, Trung học xem danh sách chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 264/QĐ-ĐT ngày 04/4/1996 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp hệ Đại học chính quy ngành Điều khiển tàu biển xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 152/ĐT ngày 12/4/1996 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp Cao đẳng các ngành Điều khiển tầu biển và Sử dụng máy tầu biển xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 333/ĐT ngày 26/8/1996 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp ngành Điều khiển tầu biển hệ Đại học ngắn hạn và Cao đẳng xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 838/ĐT ngày 28/8/1996 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Cao đẳng ngành Kinh tế vận tải biển (Nguyễn Thị Hoàng Yến) xem tại đây.

  + Quyết định số 1065.QĐ/ĐT ngày 15/11/1996 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, danh sách tốt nghiệp  xem chi tiết tại đây.

 

3. Tốt nghiệp năm 1995

  + Quyết định số 32/QĐ-ĐT ngày 12/01/1995 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học, Cao đẳng, Trung học, Đại học tại chức (ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 139/QĐ-ĐT ngày 02/3/1995 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Đại học tại chức, Trung học (ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 58/ĐT ngày 06/3/1995 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học ngắn hạn (ngành: Điều khiển tàu biển, Vận hành máy tầu thuỷ, Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 84/ĐT ngày 28/4/1995 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học ngắn hạn (ngành Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 569/QĐ-ĐT ngày 22/8/1995 Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Đại học tại chức, Cao đẳng (ngành: Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển, Máy tàu thuỷ, Vỏ tàu thuỷ, Xếp dỡ máy, Công trình thuỷ, Bảo đảm ATĐT, Điện tàu biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 163/ĐT ngày 04/9/1995 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Cao đẳng (ngành Kinh tế vận tải biển) xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 263/ĐT ngày 7/11/1995 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Cao đẳng xem chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 125/ĐT ngày 25/11/1995 Phân hiệu Đại học Hàng hải, tốt nghiệp hệ Cao đẳng, đại học ngắn hạn xem chi tiết tại đây.

------------------------------

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map