Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo

(Trích Phụ lục quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐĐHGTVT ngày 21/01/2016 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh)

1. Chức năng

     Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo đại học, cao đẳng bao gồm: xây dựng kế hoạch nội dung, chương trình đào tạo, các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác xây dựng chiến lược phát triển đào tạo đại học

– Chủ trì xây dựng chiến lược định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo của trường, nghiên cứu xây dựng mục tiêu, quy trình và phương thức đào tạo;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo mới trình Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường thông qua để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xét duyệt;

– Thường trực công tác xây dựng, rà soát và phát triển chuẩn đầu ra, chương trình dạy học và nội dung, chương trình các môn học;

– Quản lý tên và khung chương trình đào tạo, mà ngành và chuyên ngành, mã học phần và tên học phần đang đào tạo.

b) Công tác tuyển sinh đại học chính qui

– Phối hợp với Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học chính qui hàng năm của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

– Phối hợp cùng các đơn vị trong Trường tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính qui theo đúng quy chế tuyển sinh hiện hành và kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Trường;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài Trường để nhằm thu hút nguồn tuyển sinh;

c) Công tác quản lý đào tạo đại học chính qui

– Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; Chủ trì việc bố trí phòng học và lên thời khóa biểu cho từng lớp sinh viên;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo đã ban hành;

– Quản lý khối lượng giảng dạy của các Khoa/ Viện, bộ môn và các chế độ về công tác giảng dạy; tổ chức hợp đồng giảng dạy và thanh quyết toán khối lượng giảng dạy;

– Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngưng học và buộc thôi học; tổ chức xét và cấp các giấy chứng nhận theo quy định;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động trong quá trình đào tạo và tính phù hợp của sản phẩm đào tạo với yêu cầu của người sử dụng lao động làm cơ sở cho công tác đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác xét tốt nghiệp đại học, đề xuất thành lập các Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng bảo lưu kết quả học;

– Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

3. Vị trí công việc và tình hình nhân sự hiện tại

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN

 HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Đặng Nhân Cách Phụ trách Phòng đào tạo

Quản lý chung;

Trực tiếp điều hành mảng Kế hoạch đào tạo;

Nguyễn Đình Tuyển Phó trưởng Phòng

Phòng A.002

– Phụ trách chính mảng Kết quả đào tạo

– Phụ trách chung CTĐT, phát triển CTĐT, rà soát cập nhật CTĐT;

– Quản lý hồ sơ mở ngành, chuyên ngành mới;

– Quản lý chung những vấn đề liên quan đến điểm giảng viên, sinh viên

– Phụ trách bộ phận văn bằng.

 

 
Nguyễn Minh Đức Phó trưởng Phòng

Phòng A.004

– Phụ trách chính mảng vận hành đào tạo;

– Phụ trách hành chính liên quan đến nhân viên như chấm công, nghỉ phép…

Xét học vụ, cảnh báo học vụ.

– Trả lời support, quản lý hộp thư phòng Đào tạo, tờ trình liên quan đến đào tạo, CTĐT.

– Tham mưu các kế hoạch đào tạo lên lãnh đạo…

Len Văn Nam Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A.003

 

– Triền khai CTĐT lên hệ thống PMT

– Phối hợp với tổ kế hoạch lên thời khóa biểu

– Mở lớp học phần theo đơn của khoa/viện

– Mở lớp học phần tiếng Anh

– Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến CTĐT

– Hỗ trợ cung cấp minh chứng CTĐT

Lê Huỳnh Long Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng K.006

 

– Tư vấn hỗ trợ viên CS3

– Tiếp nhận các loại đơn từ sinh viên

– Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp

Võ Nguyễn Minh Tân  

Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A.004

– Hỗ trợ giảng viên, tạm ngưng, dạy bù lịch học, chuyển lịch online.

– Xếp lịch học, thời khóa biểu.

– Hỗ trợ cung cấp thông tin giờ giảng của giảng viên,

– Mở lớp học phần tin học.

– Quản trị website.

– Xử lý điểm và những vấn đề của sinh viên liên quan đến điểm.

– Kiểm tra, rà soát công tác nhập điểm của giảng viên.

Vũ My Trang Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A.003

 

– In bảng điểm, giấy CN tốt nghiệp tạm thời, CN hoàn thành CT học, xác nhận văn bằng…

– Xác minh văn bằng nhận từ các đơn vị bên ngoài gửi về trường.

– Quản lý văn bằng chứng chỉ, xin phôi, phát bằng cho sinh viên,

– Cập nhật hoàn thành học phần GDTC và GDQP,

– Văn thư lưu trữ hồ sơ phòng Đào tạo,

Lê Thị Linh Giang Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A.201

 

– Rà soát và tham mưu trưởng phòng các văn bản liên quan cần thay đổi điều chỉnh, thay thế ….

– Soạn quy chế đào trạo trực tuyến;

– Soạn quy chế đào tạo từ xa;

– Xem tham mưu văn quản tổ chức và quản lý kết quả giảng dạy trên trong courses.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A003

 

– Kiểm tra và trích xuất dữ liệu xét tốt nghiệp   

– Xét điều kiện làm luận văn

– Hỗ trợ gửi xét tương đương cho các khoa/viện

– Tiếp sinh viên, tư vấn hỗ trợ sinh viên CS1, hỗ trợ trả bằng.

Lê Thị Bảy  

Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng Q.003

 

– Tư vấn hỗ trợ viên CS2

– Tiếp nhận các loại đơn từ sinh viên

– Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp

Nguyễn Thái Ngân Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A.003

 

– Phụ trách mảng báo cáo của phòng Đào tạo.

– Làm hồ sơ xác nhận khối lượng và thanh toán cho GV xin nghỉ việc

– Thực hiện các công việc liên kết đào tạo (Quy định, hợp đồng, biểu mẫu…)

– Thực hiện các công việc liên quan đến giảng viên thỉnh giảng (hợp đồng, thanh toán, lý lịch khoa học,…)

– Triển khai công tác khai báo KLA trên trang Gv.ut.edu.vn

– Hỗ trợ giảng viên chuyển lịch online, báo nghỉ dạy bù cho giảng viên.

Trần Trọng Danh Chuyên viên, Phòng đào tạo

Phòng A.003

 

– Tiếp sinh, hỗ trợ sinh viên tại CS1, CS3, qua gmail, support

– Tiếp nhận các đơn từ, từ sinh viên, thôi học, chuyển trường, chuyển ngành, bảo lưu,…

– Chuyển đổi số một số mẫu in chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy hoàn thành CT học, xác nhận văn bằng còn làm thủ công…

– In bằng tốt nghiệp;

– Thực hiện CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO ĐƠN VỊ

Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐĐHGTVT ngày 21/01/2016 của Hiệu trưởng Trường

Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐT ĐHGTVT ngày 16/9/2019 của Hội đồng trường.

Trả lời