Quy định học Tin học cơ bản trong Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: chuẩn đầu ra, chương trình, tổ chức, đánh giá và công nhận đạt chuẩn đầu ra