Xét học vụ

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học

Thông báo về kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao

Thông báo về việc dự thảo kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022

  Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học

Thông báo kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2020-2021

Xem chi tiết thông báo tại đây

Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xem thông báo chi tiết tại đây Trường hợp sinh viên không thể tra cứu

Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Link tra cứu kết quả xử lý học vụ http://online.ut.edu.vn/

Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Xem chi tiết thông báo tại đây. Sinh viên tra cứu kết quả xét học

Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2018-2019

Xem chi tiết thông báo tại đây. ——————————

Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2015-2016

  Bấm vào đây để xem chi tiết.