Đăng ký bổ sung học phần học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên chính quy chương trình chuẩn (đại trà)