THÔNG BÁO THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 đối với sinh viên chính quy chương trình chuẩn (đại trà)