Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ  (Cập nhật đến ngày

Văn bản 2848/BGDĐT-GDĐH về cấp bằng tốt nghiệp

File văn bản dạng pdf

Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH, giai đoạn 2020-2025

Xem chi tiết Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (2020)

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban

Nghị định về công tác văn thư (2020)

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về Công tác văn thư Xem chi tiết tại

Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học (2019)

Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo

Quy chế quản lý văn bằng (2019)

Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018

(Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019) Xem chi tiết Nghị định

Luật Giáo dục 2019

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày