Quy định của trường

Quy định đào tạo Giáo dục thể chất từ năm học 2023-2024

Xem chi tiết quyết định tại đây ./....

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (2022)

Quy định xây dựng, thẩm định, ban hành và cập nhật chương trình đào tạo...

Quy trình quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường

Quyết định ban hành quy chế quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ ban...

Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

1. Quyết định 382/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/04/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy...

Quy định về việc học tiếng anh Hàng hải dành cho chuyên ngành đi biển tại Trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 337/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/02/2023 Ban hành Quy định về việc học Tiếng Anh...

Quyết định ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 333/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/02/2023 Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng...