Thông báo V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên chính quy chương trình chuẩn (đại trà)