Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ kết quả dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024;

Phòng Đào tạo thông báo đến người học toàn Trường về việc kiểm tra, rà soát danh sách người học không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

1. Danh sách người học không tham gia học tập xem dưới đây: 

2. Người học trong danh sách nói trên BẮT BUỘC PHẢI PHẢN HỒI về cho Nhà trường thông qua địa chỉ email Hộp thư Tiếp nhận ý kiến người học (sinhviendonghanh@ut.edu.vn) về lý do không tham gia học tập để được xem xét từng trường hợp cụ thể.

3. Sau ngày 01/12/2023, người học không cung cấp lý do chính đáng hoặc không phản hồi sẽ bị xem xét xử lý THÔI HỌC theo quy chế hiện hành.

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo.