THÔNG BÁO Về việc tổ chức và đăng ký các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh đối với sinh viên chính quy chương trình chuẩn (đại trà)