Kết quả tốt nghiệp năm 2022

1. Đợt tháng 01/2022

- Quyết định số 69/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/01/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 70/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/01/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây.;

2. Đợt tháng 02/2022

- Quyết định số 148/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 149/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

3. Đợt tháng 03/2022

- Quyết định số 224/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/03/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 225/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/03/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

4. Đợt tháng 04/2022

- Quyết định số 317/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/04/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 318/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/04/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 319/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/04/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy, xem chi tiết tại đây;

5. Đợt tháng 05/2022

- Quyết định số 365/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/05/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 366/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/05/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học liên thông chính quy, xem chi tiết tại đây;

6. Đợt tháng 06/2022

- Quyết định số 419/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/6/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, xem chi tiết tại đây;

7. Đợt tháng 07/2022

- Quyết định số 515-516/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/7/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông chính quy xem chi tiết tại đây;

8. Đợt tháng 08/2022

- Quyết định số 614/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/8/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông chính quy xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 615/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/8/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, đại học liên thông và hệ cao đẳng chính quy  chi tiết tại đây;

9. Đợt tháng 09/2022

- Quyết định số 699/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/9/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, quy xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 700/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/9/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, quy xem chi tiết tại đây;

- Quyết định số 701/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/8/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, quy xem chi tiết tại đây;

10. Đợt tháng 10/2022

- Quyết định số 876/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/10/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, quy xem chi tiết tại đây;

11. Đợt tháng 11/2022

- Quyết định số 1033/QĐ-ĐHGTVT ngày 29/11/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, quy xem chi tiết tại đây;

12. Đợt tháng 12/2022

- Quyết định số 1097 và 1098/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/12/2022 về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy, quy xem chi tiết tại đây;


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map