Kết quả tốt nghiệp năm 2020

1. Tốt nghiệp đợt tháng 01

-  Đại học chính quy - Quyết định số 11/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/01/2020, số lượng 334, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 12/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/01/2020, số lượng 09, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 13/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/01/2020, số lượng 05, xem tại đây.

 

2. Tốt nghiệp đợt tháng 02

-  Đại học chính quy - Quyết định số 73/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2020, số lượng 159, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 74/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2020, số lượng 07, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 75/QĐ-ĐHGTVT ngày 28/02/2020, số lượng 11, xem tại đây.

 

3. Tốt nghiệp đợt tháng 4

-  Đại học chính quy - Quyết định số 122/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/4/2020, số lượng 23, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 123/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/4/2020, số lượng 01, xem tại đây

 

4. Tốt nghiệp đợt tháng 6

-  Đại học chính quy - Quyết định số 260/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/6/2020, số lượng 65, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 261/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/6/2020, số lượng 06, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 262/QĐ-ĐHGTVT ngày 25/6/2020, số lượng 27, xem tại đây

 

5. Tốt nghiệp đợt tháng 7

-  Đại học chính quy - Quyết định số 713/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/7/2020, số lượng 391, xem tại đây

-  Liên thông đại học chính quy - Quyết định số 714/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/7/2020, số lượng 23, xem tại đây

-  Cao đẳng chính quy - Quyết định số 715/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 14/7/2020, số lượng 10, xem tại đây

 

6. Tốt nghiệp đợt tháng 8

-  Đại học chính quy theo Quyết định số 975/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/8/2020, danh sách ngành Kỹ thuật môi trường, số lượng 09, xem tại đây.

-  Cao đẳng chính quy theo Quyết định số 976/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/8/2020, số lượng 01, xem danh sách tại đây.

 

7. Tốt nghiệp đợt tháng 10

-  Đại học chính quy

   + Quyết định số 1091/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/10/2020, số lượng 395, xem danh sách tại đây.

   + Quyết định số 1466/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/10/2020, số lượng 06, xem danh sách tại đây

-  Liên thông đại học chính quy theo Quyết định số 1092/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/10/2020, số lượng 20, xem danh sách tại đây.

-  Cao đẳng chính quy

   + Quyết định số 1093/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/10/2020, số lượng 13, xem danh sách tại đây

   + Quyết định số 1467/QĐ-ĐHGTVT ngày 30/10/2020, số lượng 02, xem danh sách tại đây.

 

8. Tốt nghiệp đợt tháng 12

-  Đại học chính quy

   + Quyết định số 1669/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/12/2020, số lượng 22, xem danh sách tại đây

   + Quyết định số 1714/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/12/2020, số lượng 12, xem danh sách tại đây

-  Liên thông đại học chính quy

   + Quyết định số 1670/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/12/2020, số lượng 04, xem danh sách tại đây

   + Quyết định số 1715/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/12/2020, số lượng 01, xem danh sách tại đây

-  Cao đẳng chính quy

   + Quyết định số 1716/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/12/2020, số lượng 01, xem danh sách tại đây

_____


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map