Kết quả tốt nghiệp năm 2019

1. Tốt nghiệp đợt tháng 12

  + Đại học chính quy - theo Quyết định 2192/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/12/2019, xem danh sách tại đây, (số lượng 06)

 

2. Tốt nghiệp đợt tháng 10

  + Đại học chính quy - theo quyết định 1508/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/10/2019, xem tại đây, (số lượng 296)

  + Cao đẳng chính quy - theo quyết định 1509/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/10/2019, xem tại đây, (số lượng 29)

  + Liên thông đại học chính quy - theo quyết định 1510/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/10/2019, xem tại đây, (số lượng 06)

 

3. Tốt nghiệp đợt tháng 9

  + Đại học chính quy - theo quyết định 1322/QĐ-ĐHGTVT ngày 19/9/2019, xem tại đây, (số lượng 96)

 

4. Tốt nghiệp đợt tháng 7

  + Đại học chính quy - theo quyết định số 402/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/7/2019 và số 422/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 23/7/2019, xem tại đây

  + Quyết định 1492/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/10/2019 về việc hủy kết quả công nhận tốt nghiệp 04 sinh viên trong quyết định số 422/QĐ-ĐHGTVT ký ngày 23/7/2019, xem tại đây.

  + Cao đẳng chính quy - theo quyết định số 403/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/7/2019 và số 423/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/7/2019, xem tại đây

  + Liên thông đại học chính quy - theo quyết định số 404/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/7/2019 và số 424/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/7/2019, xem tại đây

 

5. Tốt nghiệp đợt tháng 4

  + Đại học chính quy - theo quyết định 282/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/4/2019, xem tại đây

  + Cao đẳng chính quy - theo quyết định 283/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/4/2019, xem tại đây

  + Liên thông đại học chính quy - theo quyết định 284/QĐ-ĐHGTVT ngày 16/4/2019, xem tại đây.

 

6. Tốt nghiệp đợt tháng 02, 3 (Chương trình Chất lượng cao)

  + Quyết định 65/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/02/2019

  + Quyết định 106/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/3/2019.

 

7. Tốt nghiệp đợt tháng 01

  + Đại học chính quy - theo quyết định 24/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/01/2019, xem tại đây

  + Cao đẳng chính quy - theo quyết định 25/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/01/2019, xem tại đây

  + Liên thông đại học chính quy - theo quyết định 26/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/01/2019, xem tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map