NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

 
STT Học vị - Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ, thông tin liên hệ
1

TS. Đặng Nhân Cách

Phụ trách phòng

Quản lý công việc của Phòng Đào tạo;

Địa chỉ: phòng A112 (cơ sở chính)

2

ThS. Nguyễn Minh Đức

Phó Trưởng phòng

Email: duc.nguyen@ut.edu.vn

3. 

ThS. Nguyễn Đình Tuyển

Phó Trưởng phòng

Email: dinhtuyen.nguyen@ut.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên chính

Email: ntbinh@ut.edu.vn

5

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Email: nam.len@ut.edu.vn

6

ThS. Lê Huỳnh Long

Chuyên viên

Email: long.le@ut.edu.vn

7 TS. Lê Thị Linh Giang Chuyên viên

Email: giang.le@ut.edu.vn

8

Võ Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên Email: tan.vo@ut.edu.vn

9

Vũ My Trang

Chuyên viên

Email: trang.vu@ut.edu.vn

10

Võ Thúy Hằng

Chuyên viên

Email: hang.vo@ut.edu.vn

11

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

Email: diem_ck@ut.edu.vn

12

Lê Thị Bảy

Chuyên viên

Email: bay.le@ut.edu.vn

Phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo xem chi tiết tại đây./

 

 

 

 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map