Chức năng, nhiệm vụ phòng Đào tạo

(Trích Phụ lục quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/01/2016 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh)

 

1. Chức năng

     Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo đại học, cao đẳng bao gồm: xây dựng kế hoạch nội dung, chương trình đào tạo, các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

-   Phối hợp với các khoa nghiên cứu đề xuất quy mô phát triển các ngành đào tạo;

-   Phối hợp với các khoa và các bộ môn xây dựng, sửa đổi nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các môn học;

-   Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và những điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập;

-   Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo đã ban hành;

-   Quản lý khối lượng giảng dạy của các khoa, bộ môn và các chế độ về công tác giảng dạy; tổ chức hợp đồng giảng dạy và thanh quyết toán khối lượng giảng dạy;

-   Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng, các kỳ thi trong trường;

-   Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngưng học và buộc thôi học; tổ chức xét và cấp các giấy chứng nhận theo quy định;

-   Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên;

-   Quản lý thống nhất hệ thống sổ sách công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu trữ các tài liệu cần thiết về công tác giáo vụ; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo vụ các khoa và bộ môn;

-   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xét tốt nghiệp; tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp;

-   Phối hợp với các khoa, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên và Đoàn Thanh niên tổ chức các cuộc thi dành cho sinh viên.

-   Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3.  Địa chỉ liên hệ

Phòng A003, A004 - khu A - cơ sở 1 - số 2, đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 992 862 , Email: pdt@ut.edu.vn 

Website: https://sv.ut.edu.vn/ , http://daotao.ut.edu.vn , Fanpage: https://www.facebook.com/PDT.GTS/

-----------------------------------------------------------------

Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/01/2016 của Hiệu trưởng Trường

Quy chế tổ chức và hoạt động trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐT ĐHGTVT ngày 16/9/2019 của Hội đồng trường.


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map