Đại học chương trình đại trà

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

1. Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
 1. Khoa 2019
 2. Khóa 2020
 3. Khóa 2021
2. Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 1. Khóa 2021

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

1. Chuyên ngành Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy
 1. Khoa 2019
 2. Khóa 2020
 3. Khóa 2021

Ngành Kỹ thuật ôtô

1. Chuyên ngành Cơ khí ôtô
 1. Khoa 2019 xem tại đây
 2. Khóa 2020
 3. Khóa 2021
2. Chuyên ngành Cơ điện tử ô tô

1. Khóa 2021

Ngành Khoa học hàng hải

1. Chuyên ngành Điều khiển tàu biển
 1. Khóa 2010 về trước
 2. Khóa 2011, 2012
 3. Khóa 2013, 2014, 2015
 4. Khóa 2016, 2017, 2018
 5. Khóa 2019
 6. Từ Khóa 2020
2. Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Từ Khóa 2012 -> 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019
 5. Từ Khóa 2020
3. Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy
 1. Khóa 2015, 2016
 2. Khóa 2017, 2018
 3. Khóa 2019
4. Chuyên ngành Quản lý hàng hải
 1. Khóa 2016
 2. Khóa 2017, 2018
 3. Khóa 2019
 4. Từ Khóa 2020
5. Chuyên ngành Công nghệ máy tàu thuỷ
 1. Khóa 2019
 2. Từ Khóa 2020
6. Chuyên ngành Điện tàu thủy
 1. Từ Khóa 2020

Ngành Kỹ thuật điện

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2013, 2014, 2015
 2. Khóa 2016
 3. Khóa 2017
 4. Từ Khóa 2018
2. Chuyên ngành Điện và tự động tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Từ Khóa 2013
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019 
 5. Từ Khóa 2020
3. Chuyên ngành Điện công nghiệp
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Từ Khóa 2013
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019
 5. Từ Khóa 2020
4. Chuyên ngành Hệ thống điện giao thông
 1. Khóa 2017, 2018
 2. Khóa 2019 
 3. Từ Khóa 2020

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

1. Chuyên ngành Điện tử viễn thông
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 - 2016
 3. Khóa 2017,2018
 4. Khóa 2019
 5. Khóa 2020
 6. Khóa 2021

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019 
 5. Khóa 2020
 6. Khóa 2021

Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Từ Khóa 2017
2. Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
 4. Khóa 2019 
3. Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019 
4. Chuyên ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019 
5. Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy
 1. Từ Khóa 2008 -> 2012
 2. Khóa 2013, 2014
 3. Khóa 2015 trở đi (xem ngành Khoa học hàng hải)

Ngành Kỹ thuật cơ khí

1. Chuyên ngành Cơ khí ôtô
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Từ Khóa 2013 -> 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019
2. Chuyên ngành Cơ giới hóa xếp dỡ
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Từ khóa 2013 -> 2018
 3. Khóa 2019 
3. Chuyên ngành Máy xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Từ khóa 2013 -> 2018
 3. Khóa 2019
4. Chuyên ngành Cơ khí tự động
 1. Từ Khóa 2014 -> 2018
 2. Khóa 2019
 3. Khóa 2020
5. Chuyên ngành Máy xếp dỡ và máy xây dựng
 1. Khóa 2020
 2. Khóa 2021

Ngành Công nghệ thông tin

1. Chuyên ngành Công nghệ thông tin
 1. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 2. Khóa 2017
 3. Khóa 2018
 4. Khóa 2019
 5. Từ khóa 2020

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1. Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 1. Khóa 2013
 2. Khóa 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
 5. Khóa 2019 
 6. Khóa 2020
 7. Khóa 2021

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Chuyên ngành Xây dựng Cầu Đường
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015, 2016
 4. Khoá 2017
 5. Khoá 2018
 6. Khóa 2019
 7. Khóa 2020
 8. Khóa 2021
2. Chuyên ngành Xây dựng Đường bộ
 1. Khóa 2013
 2. Khóa 2014, 2015, 2016
 3. Khoá 2017
 4. Khoá 2018
 5. Khóa 2019
3. Chuyên ngành Xây dựng Cầu Hầm
 1. Khóa 2013
 2. Khóa 2014, 2015, 2016
 3. Khoá 2017
 4. Khoá 2018
 5. Khóa 2019
4. Chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy – Thềm lục địa
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015, 2016
 4. Khoá 2017
 5. Khoá 2018
5. Chuyên ngành Xây dựng Đường sắt - Metro
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015, 2016
 4. Khoá 2017
 5. Khoá 2018
 6. Khóa 2019 
 7. Khóa 2020
6. Chuyên ngành Quy hoạch và thiết kế công trình Giao thông
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Khóa 2014, 2015, 2016
 4. Khoá 2017
 5. Khoá 2018
 6. Khóa 2019 
 7. Khóa 2020
 8. Khóa 2021
7. Chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông
 1. Khóa 2021
8. Chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông đô thị
 1. Khóa 2021

Ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Từ Khóa 2013
 2. Từ Khóa 2018
2. Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 1. Khóa 2012
 2. Từ Khóa 2013
 3. Từ Khóa 2018
 4. Khóa 2019 
 5. Từ Khóa 2020
3. Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình
 1. Khóa 2012
 2. Từ khóa 2013
 3. Khóa 2018
 4. Khóa 2019
 5. Khóa 2020
 6. Khóa 2021
4. Chuyên ngành Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm
 1. Từ Khóa 2013
 2. Khóa 2018
 3. Khóa 2019
 4. Khóa 2020

Ngành Kỹ thuật môi trường

1. Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
 1. Khóa 2016
 2. Khóa 2017
 3. Khóa 2018
 4. Khóa 2019
 5. Từ Khóa 2020

Ngành Kinh tế vận tải

1. Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019
 5. Khóa 2020
 6. Khóa 2021

Ngành Kinh tế xây dựng

1. Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019 
 5. Từ Khóa 2020
2. Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
 4. Khóa 2019
 5. Từ Khóa 2020

Ngành Khai thác vận tải

1. Chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017, 2018
2. Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải
 1. Khóa 2019 
 2. Từ Khóa 2020

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map