Đại học

Ngành Khoa học hàng hải

1. Điều khiển tàu biển
 1. Khóa 2010 về trước
 2. Khóa 2011, 2012
 3. Khóa 2013 -> 2015
 4. Từ khóa 2016
2. Vận hành khai thác máy tàu thủy
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
3. Thiết bị năng lượng tàu thủy
 1. Khóa 2015, 2016
 2. Từ khóa 2017
4. Quản lý hàng hải
 1. Khóa 2016
 2. Từ khóa 2017

Ngành Kỹ thuật điện

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2013, 2014, 2015
 2. Khóa 2016
 3. Khóa 2017
 4. Từ Khóa 2018
2. Điện và tự động tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2015
 3. Khóa 2016
 4. Từ khóa 2017
3. Điện công nghiệp
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2015
 3. Khóa 2016
 4. Từ khóa 2017
4. Hệ thống điện giao thông
 1. Từ khóa 2017

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

1. Điện tử viễn thông
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ Khóa 2017

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

1. Tự động hóa công nghiệp
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017

Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
2. Thiết kế thân tàu thủy
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
3. Công nghệ đóng tàu thủy
 1. Khóa 2009, 2010, 2011, 2012
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
4. Kỹ thuật công trình ngoài khơi
 1. Khóa 2011, 2012
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
5. Thiết bị năng lượng tàu thủy
 1. Khóa 2008 -> 2012
 2. Khóa 2013 -> 2014
 3. Khóa 2015 trở đi (xem CTĐT tại ngành Khoa học hàng hải)

Ngành Kỹ thuật cơ khí

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
2. Cơ khí ôtô
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
3. Cơ giới hóa xếp dỡ
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
4. Máy xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
5. Cơ khí tự động
 1. Khóa 2014, 2015, 2016
 2. Khóa 2017
 3. Khóa 2018

Ngành Công nghệ thông tin

1. Chuyên ngành Công nghệ thông tin
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Từ khóa 2017

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
 1. Khóa 2012 về trước 
 2. Khóa 2013
 3. Khóa 2014, 2015, 2016
 4. Từ khóa 2017

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
2. Xây dựng Cầu Đường
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Từ khóa 2014
3. Xây dựng Đường bộ
 1. Khóa 2013
 2. Từ khóa 2014
4. Xây dựng Cầu Hầm
 1. Khóa 2013
 2. Từ khóa 2014
5. Xây dựng Công trình thủy – Thềm lục địa
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Từ khóa 2014
6. Xây dựng Đường sắt - Metro
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Từ Khóa 2014
7. Quy hoạch và thiết kế công trình Giao thông
 1. Khóa 2011 về trước
 2. Khóa 2012, 2013
 3. Từ Khóa 2014

Ngành Kỹ thuật xây dựng

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Từ khóa 2013
 2. Từ khóa 2018
2. Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 1.  Khóa 2008 về trước
 2.  Khóa 2009, 2010, 2011
 3.  Khóa 2012
 4.  Từ khóa 2013
3. Kỹ thuật kết cấu công trình
 1. Khóa 2012
 2. Từ khóa 2013
4. Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm
 1. Từ khóa 2013

Ngành Kỹ thuật môi trường

1. Kỹ thuật môi trường
 1. Khóa 2016
 2. Khóa 2017
 3. Từ khóa 2018

Ngành Kinh tế vận tải

1. Kinh tế vận tải biển
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017

Ngành Kinh tế xây dựng

1. Phần kiến thức chung (4 học kỳ đầu)
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
 3. Khóa 2017
 4. Khóa 2018
2. Kinh tế xây dựng
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
3. Quản lý dự án xây dựng
 1. Khóa 2012
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017

Ngành Khai thác vận tải

1. Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức
 1. Khóa 2012 về trước
 2. Khóa 2013 -> 2016
 3. Từ khóa 2017
2. Quản lý và kinh doanh vận tải
 1. Từ khóa 2018

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn, support@hcmutrans.edu.vn
hcmutrans map