Quyết định Ban hành Quy trình sắp xếp lịch giảng dạy của giảng viên và đăng ký học của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Số: 357/QĐ–ĐHGTVT  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2009.


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình sắp xếp lịch giảng dạy của giảng viên và đăng ký học của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

————————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải;

Căn cứ Quy chế "Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tin chỉ” ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị cuả ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình sắp xếp lịch giảng dạy của giảng viên và đăng ký học của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

ĐIỀU 2.  Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký quyết định.

ĐIỀU 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Nơi nhận:                            

– Ban Giám hiệu

– Như điều 3  
– Lưu phòng Đào tạo

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trần Cảnh Vinh

>> Quy trình sắp xếp lịch giảng dạy và đăng ký học

Trả lời