Kết quả chấm phúc khảo thi cuối khóa các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày 23/12/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

TT KHẢO THÍ & KĐCL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2013

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI CUỐI KHÓA CÁC MÔN KHOA HỌC

MÁC-LÊNIN & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2012

 
I. Những sinh viên nộp đơn xin phúc khảo có tên sau:

 

TT

SBD

Mã SV

Họ và

Tên

Lớp

Phách

Điểm

1

203

0954030009

Phạm Văn

Du

QL09

T02-21

3

2

449

0851110080

Phạm Văn

Hùng

CD08B

T11-15

1

3

795

0851110047

Nguyễn Đức

Nguyên

CD08A

T19-17

3

4

1112

0751080051

Bùi Thị

Thanh

XD08

T26-40

3

5

1237

0954030065

Nguyễn Thị

Thủy

QL09

T29-37

3

6

1426

0951040081

Phan Châu

Tuấn

DV09

T34-15

2

7

1545

0954010215

KT09D

T37-07

2

8

1579

0919690091

Phạm Trần Thảo

Vy

KT09C

T37-39

3

 

II. Hội đồng chấm phúc khảo thống nhất chấm lần đầu là chính xác – giữ nguyên điểm (có biên bản chấm phúc khảo tham chiếu kèm theo).  

TT KHẢO THÍ & KĐCL

Trả lời