Một số thay đổi trong TKB HKI năm học 2010-2011 các lớp Khóa 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Nội dung cập nhật ngày 07/10/2010

1/    Lớp KT10C, học phần Toán Cao cấp

Chuyển 3 tiết (1-3) sáng thứ 5 (phòng N303) và 2 tiết (4-5) thứ 6 (phòng N303) thành 5 tiết (1-5) thứ 3 (1 buổi), học tại phòng N401.

Thay đổi này áp dụng từ ngày 11/10/2010.

2/    Học phần Máy xếp dỡ (081082) nhóm 04 thay đổi phòng học từ phòng B106 sang phòng B102, TKB thứ 7, tiết 1->3.

       Thay đổi này áp dụng từ ngày 01/10/2010.

3/    Học phần Khai thác cảng (412008) nhóm 01, phòng B007, thứ 7, tiết 6->9 (tăng 3 tiết -> 4 tiết/buổi) thời gian học 06/09 – 07/11 (9 tuần),

4/    Hủy học phần Kĩ thuật điện tử (032040) nhóm 02, thứ 3 tiết 1-3, phòng B005 từ ngày 21/9/2010.

5/    Học phần Lí thuyết và kết cấu tàu (071709) nhóm 01, 3 tín chỉ, học thứ 4, tiết 1-4, phòng C003, thời gian 13/09/2010 – 19/12/2010, học phần này được phục hồi lại theo đề nghị của Khoa sau khi bị hủy học phần do điều kiện mở lớp.

6/    Lớp TD06 (phòng B204)

       – Môn Robotics học tiết 8-10 thứ 5 đổi sang tiết 8-10, thứ 4

       – Môn Máy công cụ CNC học tiết 8-10, thứ 4 đổi sang tiết 8-10 thứ 5

(Hai môn Robotics và Máy công cụ CNC đổi giờ cho nhau)

Thay đổi này áp dụng từ 30/9/2010.

7/    Lớp DT10: học phần Pháp luật đại cương học thứ 4, tiết 1 –> 4 (buổi sáng) phòng N401.

       Học phần Tiếng anh cơ bản 1 chuyển phòng học từ N301 sang P006, thứ 6 tiết 1->4.

8/    Lịch ghép học phần Pháp luật đại cương của 2 lớp TD10, DV10 vào buổi thứ 3, tiết 6->9 (buổi chiều) phòng N501.

9/    Lớp CD10d: học phần Tin học đại cương chuyển phòng học từ P003 sang phòng P004, thứ 4, tiết 1 -> 4.

Nội dung cập nhật ngày 21/9/2010

1/    Học phần Thường thức đường sắt (097020) nhóm 01 chuyển buổi thứ 3 tiết 9->10 (phòng C205) sang thứ 5, tiết 4->5 học tại phòng B004.

TKB này áp dụng từ tuần thứ 4 (27/9/2010).

2/    Học phần TTTK móng cọc trong CT B.cảng (093162) nhóm 01 chuyển buổi thứ 3 tiết 9-10 (phòng B004) sang thứ 6, tiết 9-10 (phòng F101). Học phần ĐAMH Công trình bến cảng 1 (093040) nhóm 01 bộ môn tự sắp xếp lịch hướng dẫn với nhóm SV thực hiện và gửi lịch cụ thể các giờ hướng dẫn về Phòng đào tạo.

TKB này bắt đầu áp dụng từ tuần thứ 4 (27/9/2010)

3/    Học phần Mạch điện (036001) nhóm 03 chuyển tiết 4->5, thứ 4 sang học tiết 4->5, thứ 3, phòng H003. TKB học phần này còn lại 1 buổi thứ 3, tiết 1->5 phòng H003.

TKB này áp dụng từ tuần thứ 4 (27/9/2010).

Nội dung cập nhật ngày 17/9/2010

1/    Lớp TD06: Giáo viên đề nghị chuyển TKB môn Hệ thống tự động (tiết 6-7 thứ 2, tiết 6-7 thứ 4) thành tiết 1-4 (sáng) thứ 6 (1 buổi), phòng F201, Áp dụng từ tuần thứ 3 (19/9/2010).

2/    Lớp CD08HC (buổi tối): TKB 2 môn thay đổi cho nhau Thiết kế cầu bê tông cốt thép từ tối thứ 7 sang tối thứ 6, môn Mố trụ cầu tối thứ 6 sang tối thứ 7, Áp dụng từ tối 17/9/2010.

3/    Học phần Thiết kế đường bộ (094964) nhóm 02, trong thông báo gửi các đơn vị về việc điều chỉnh, PĐT ghi nhầm từ tiết 6->10 (thứ 6, Phòng C204); Số tiết chính xác là từ tiết 6->9 (4 tiết) thứ 6, phòng C204.

4/    Học phần Đấu thầu và tổ chức đấu thầu (415012) nhóm 01, ngày mai thứ 7 (18/9) học phòng B101 (tiết 1-3) thay vì học phòng B107 (phòng sử dụng để thi cao học). Thay đổi này chỉ áp dụng 1 buổi ngày 18/9.

Nội dung cập nhật ngày 10/9/2010

Thay đổi liên quan đến đề nghị của lớp QG08 (Khoa công trình)

1/    Thay đổi TKB:

        Học phần Qui hoạch m.lưới GT đường bộ (096050) nhóm 01 chuyển từ thứ 6 (tiết 6->9) phòng C204 sang thứ 7 (tiết 6->9) Phòng C204

        Học phần ĐA Q.hoạch m.lưới GT đường bộ (096051) nhóm 01 chuyển từ thứ 6 (tiết 10) phòng C204 sang thứ 7 (tiết 10) Phòng C204

         Học phần Đ tra KT và dự báo nhu cầu GT (096020) nhóm 01 chuyển từ tiết 6->9 sang tiết 3->5 (cùng trong thứ 7), phòng C209

2/    Xóa học phần Đường đô thị (094963) nhóm 01

3/    Mở bổ sung học phần Thiết kế đường bộ (094964) nhóm 02, TKB: thứ 6, tiết 6->9, phòng C204, thời gian từ 06/09-19/12/2010 (15 tuần)

Các thay đổi trên áp dụng từ tuần 1 (6/9)

Thay đổi số tín chỉ:

Theo đề nghị của Khoa Hàng hải

Điều chỉnh giảm số tín chỉ học phần QT phòng ngừa đâm va trên biển (014003) các nhóm 01, 02, 03, 04, 05, 06 từ 3 tín chỉ xuống còn 2 tín chỉ. Số tiết, buổi và phòng học không thay đổi, số tuần giảm học như sau:

       Các nhóm 01, 02, 03 học 9 tuần (từ 06/09/2010 – 07/11/2010)

       Các nhóm 04, 05, 06 học 5 tuần (từ 06/09/2010 – 10/10/2010)

Nội dung cập nhật ngày 08/9/2010

Thay đổi phòng học:

1/    Học phần 073704 (Thiết bị tàu) nhóm 01, buổi thứ 4 (tiết 1 ->2) chuyển từ Phòng B001 sang phòng F102

2/    Học phần 073705 (ĐAMH Thiết bị tàu) nhóm 01, buổi thứ 4 (tiết 3->5) chuyển từ phòng B001 sang phòng F102

3/    Học phần 032040 (Kĩ thuật điện tử) nhóm 09, buổi thứ 7 (tiết 1->3) chuyển từ phòng B001 sang phòng F102

4/    Học phần 415013 (Quản lí dự án XD) nhóm 01, buổi thứ 4 (tiết 1->3) chuyển từ phòng B107 sang phòng F402

5/    Học phần 122010 (XD phần mềm hướng đối tượng) nhóm 01, buổi thứ 5 (tiết 1->4) chuyển từ phòng F102 sang phòng B007

6/    Học phần 092130 (Kiến trúc) nhóm 06, buổi thứ 6 (tiết 1->4) chuyển từ phòng H006 sang phòng H012

7/    Học phần 005002 (Tư tưởng Hồ Chí Minh) nhóm 06, buổi thứ 2 (tiết 6->9) chuyển từ phòng H012 sang phòng H007.

Thay đổi lịch học:

1/    Học phần 036001 (Mạch điện) nhóm 04, lịch cũ 2 buổi: thứ 3 (tiết 4->5), thứ 5 (tiết 1->3) đổi thành 1 buổi thứ 5 (tiết 1->5) phòng B204

2/    Học phần 001003 (Giải tích 2) nhóm 13, lịch cũ 2 buổi: thứ 3 (tiết 1->3), thứ 6 (tiết 4->5) đổi thành 1 buổi thứ 3 (tiết 1->5) phòng B204.

Thay đổi tuần học:

1/    Học phần Tin học ƯD chuyên ngành cầu (094121) nhóm 01, bắt đầu từ tuần 3, kết thúc tuần 15 (20/09-19/12)

2/    Học phần Tin học ƯD chuyên ngành đường (094122) nhóm 01, bắt đầu từ tuần 3, kết thúc tuần 15 (20/09-19/12)

3/    Học phần Thí nghiệm vật liệu xây dựng (092040) nhóm 01, 02, 03, 04, 05: bắt đầu từ tuần 1, kết thúc tuần 9 (06/09-07/11)

4/    Học phần Thí nghiệm vật liệu xây dựng (092040) nhóm 06, 10: bắt đầu từ tuần 7, kết thúc tuần 15 (18/10-19/12).

Trả lời