Thông báo V/v đăng ký học phần tín chỉ bổ sung – học kỳ II năm học 2010-2011

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng 12 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần tín chỉ bổ sung – học kỳ II năm học 2010-2011

Căn cứ kết quả đăng ký học phần tín chỉ qua mạng đợt 1 – học kỳ II năm học 2010 – 2011,

Phòng Đào tạo ra thông báo hướng dẫn một số nội dung sau:

1/ Đăng ký bổ sung

– Thời gian: từ 06g00 ngày 25/12/2010 đến 22g00 ngày 28/12/2010

– Hình thức: đăng ký qua mạng internet (online).

– Thời khóa biểu (TKB) tham khảo đăng trên website trường (cập nhật ngày 24/12/2010)

Những sinh viên chưa đăng ký thành công đợt 1 (danh sách đã công bố) phải nhanh chóng đăng ký học phần trong đợt 2. Nhà trường không giải quyết những trường hợp sinh viên không tham gia đăng ký học phần tín chỉ cả 2 đợt như đã thông báo.

2/ Kế hoạch mở học phần bổ sung

– Sinh viên cần xem kỹ TKB tham khảo đăng ký đợt 2 trước khi đề nghị mở học phần bổ sung

– Đơn xin mở học phần bổ sung (ngoài TKB dự kiến) phải có thời gian học cụ thể và phải có chữ ký xác nhận đăng ký của từng sinh viên (đăng ký offline)

– Thời gian nộp đơn mở học phần bổ sung: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/01/2011.

3/ Kế hoạch công bố kết quả đăng ký

– Từ ngày 04 đến ngày 05/01/2011 nhà trường sẽ công bố kết quả mở học phần chính thức cho học kỳ II năm học 2010-2011.

– Sinh viên đã đăng ký vào những nhóm lớp học phần không đủ điều kiện mở lớp sẽ được đăng ký điều chỉnh sang nhóm lớp học phần tương ứng được mở vào đầu học kỳ (nộp đơn đến hết ngày 10/01/2011). Sau thời hạn trên, những trường hợp không có đơn điều chỉnh xem như học phần này bị xóa.

– Từ ngày 14/01/2011 đến 17/01/2011 sinh viên nhận phiếu kết quả đăng ký học phần tại khoa quản lý sinh viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trả lời