Kết quả tốt nghiệp năm 2014

1. Tốt nghiệp đợt tháng 10

   + Quyết định số 1117/QĐ-ĐT ngày 24/10/2014, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 1116/QĐ-ĐT ngày 24/10/2014 đại học văn Bằng 2 chính quy cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

Ghi chú

1

0964010002

Hoàng Quang Chính

18/04/82

Nam

Trung bình

KT09B2

 

2

1064010007

Ngô Kim Hải

20/05/76

Nam

Trung bình

KT10B2

 

3

1164010006

Trần Văn Cường

02/03/87

Nam

Trung bình

KT11B2

   + Quyết định số 1115/QĐ-ĐT ngày 24/10/2014, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây.

2. Tốt nghiệp đợt tháng 7

   + Quyết định số 718/ĐT ngày 31/7/2014, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 719/ĐT ngày 31/7/2014, đại học văn Bằng 2 chính quy cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1

1164010002

 Lê Văn

 Bảo

02/08/84

Nam

Khá

KT11B2

2

1164010017

 Trần Đình

 Tưởng

12/04/84

Nam

Khá

KT11B2

3

1164010001

 Nguyễn Văn

 Ảnh

12/01/85

Nam

Khá

KT11B2

4

1164010003

 Nguyễn Trí

 Biên

01/02/80

Nam

Trung bình

KT11B2

5

1164010005

 Lê Khắc

 Cường

19/03/80

Nam

Trung bình

KT11B2

   + Quyết định số 720/ĐT ngày 31/7/2014, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây.

3. Tốt nghiệp đợt tháng 6

  + Quyết định số 793/ĐT ngày 20/6/2014, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây.

4. Tốt nghiệp đợt tháng 4

   + Quyết định số 388/ĐT ngày 28/04/2014, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 387/ĐT ngày 28/04/2014, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

5. Tốt nghiệp đợt tháng 01

   + Quyết định số 57/ĐT ngày 22/01/2014, liên thông đại học xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 58/ĐT ngày 22/01/2014, đại học văn Bằng 2 chính quy cụ thể như sau:

STT

MSSV

Họ và tên

NTNS

Giới tính

Xếp hạng tốt nghiệp

Lớp

1

1064010016

Phạm Trọng

Nghĩa

05/08/84

Nam

Khá

KT10B2

2

1064010023

Đặng Phù Duy

Tân

15/05/85

Nam

Khá

KT10B2

3

1064010025

Bùi Thị Thanh

Thúy

18/03/79

Nữ

Khá

KT10B2

4

1064010029

Nguyễn Anh

Tuân

20/11/86

Nam

Khá

KT10B2

5

1064010030

Lê Thọ

Tuấn

14/04/82

Nam

Khá

KT10B2

6

1064010015

Nguyễn Trọng

Nghĩa

23/09/72

Nam

Khá

KT10B2

7

1064010010

Trần Thị Thu

Hiền

10/08/86

Nữ

Trung bình

KT10B2

8

1064010003

Trần Huy

Cường

04/09/86

Nam

Trung bình

KT10B2

9

1064010013

Phan Ngọc

Lợi

16/09/82

Nam

Trung bình

KT10B2

   + Quyết định số 56/ĐT ngày 22/01/2014, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map