Thông báo V/v Nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (khóa 2012)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC gtVT TP HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

    Phòng Đào tạo – trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh thông báo cho sinh viên khóa 2012 (hệ ĐH, CĐ) về việc liên hệ và nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) như sau:

–  Địa điểm nhận  : phòng Đào tạo – trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM

–  Thời gian         : trong giờ hành chính các ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6) kể từ ngày ra thông báo

–  Danh sách sinh viên được Trung tâm GDQP-AN cấp chứng chỉ (kèm theo, xem tại đây)

Lưu ý:

   Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân khi đến nhận chứng chỉ. Trường hợp nhận thay, phải có giấy ủy quyền theo quy định.


 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

 

Trả lời