Thông báo V/v Đăng ký học lại học kỳ 1 năm học 2009-2010

Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên khóa 2006 trở về trước đăng ký học lại những học phần còn nợ của học kỳ I  những năm học trước như sau:

1. Đối tượng:

– Sinh viên đủ điều kiện lên lớp còn nợ lại học phần mà lớp dưới có học trong học kỳ I năm học 2009 – 2010 (đối với sinh viên hệ đại học: dành cho sinh viên khóa 2006 trở về trước, đối với sinh viên cao đẳng: dành cho sinh viên khóa 2007 trở về trước).

2. Lịch đăng ký học:

 – Từ ngày 24/08/2009 đến ngày 01/09/2009 sinh viên đến đăng ký học lại tại phòng Đào tạo.

 – Từ ngày 08/09/2009 đến ngày 11/09/2009 sinh viên nhận phiếu xếp lớp.

3. Hướng dẫn đăng ký học:

– Mẫu đăng ký học lại sinh viên download tại đây.

– Để thuận tiện, nhiều sinh viên có thể đăng ký chung theo từng môn học (sinh viên lập danh sách có đầy đủ thông tin như ở mẫu phiếu đăng ký học).

– Các trường hợp trong diện ngưng học được xét vớt sẽ tổ chức cho đăng ký riêng.

Ghi chú:

– Sinh viên phải đăng ký theo đúng lịch của Nhà trường, quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ không giải quyết cho đăng ký học.

 – Trường hợp sinh viên được xếp vào các lớp theo hệ tín chỉ sẽ thực hiện quy trình học, kiểm tra và thi theo quy chế đào tạo tín chỉ.

Trả lời