Thông báo V/v đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ II năm học 2010-2011

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 598/ĐT

Tp. HCM, ngày 29  tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ II năm học 2010-2011

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II, năm học 2010 – 2011 như sau:

1/ Thời gian đăng ký

Đợt 1: Sinh viên đăng ký trong khoảng thời gian quy định sau:

– Khoá 2007: từ 6g00 ngày 13/12/2010 đến 6g00 ngày 16/12/2010

– Khoá 2008: từ 6g00 ngày 15/12/2010 đến 6g00 ngày 18/12/2010

– Khoá 2009: từ 6g00 ngày 17/12/2010 đến 6g00 ngày 20/12/2010

– Khoá 2010: từ 6g00 ngày 19/12/2010 đến 6g00 ngày 22/12/2010

Đợt 2 (đăng ký bổ sung)

      Thời gian từ 06g00 ngày 25/12/2010 đến 22g00 ngày 28/12/2010

      Dành cho sinh viên cả 4 khoá trên đã đăng ký trong đợt 1 nhưng chưa đạt yêu cầu (đăng ký chưa đủ số tín chỉ tối thiểu, đăng ký thêm các học phần được mở thêm…).

2/ Hình thức đăng ký

Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng internet (online).

3/ Lưu ý:

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi các thông báo đăng ký học phần tín chỉ (thông báo kết quả mở học phần chính thức, thông báo học phần bị xóa, thông báo học phần mở bổ sung…) trên website trường để kịp thời đăng ký bổ sung, điều chỉnh nếu cần.

– Từ ngày 29/12/2010 đến 03/01/2011 sinh viên nộp đơn từ liên quan đến việc đăng ký học phần tín chỉ (đăng ký học phần bổ sung, đăng ký điều chỉnh…).

– Số lần đăng ký: để tránh tình trạng quá tải dẫn đến nghẽn mạng, hệ thống chỉ cho phép trong 1 đợt, mỗi sinh viên chỉ được đăng ký học phần 1 lần, nếu đã thành công không được đăng ký lại. Vì vậy, sinh viên cần chuẩn bị kỹ và tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập trước khi đăng ký chính thức.

– Trong quá trình đăng ký, nếu phát hiện có sự cố kỹ thuật, sinh viên cần thông báo ngay về địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn để bộ phận quản trị hệ thống kịp thời khắc phục.

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần tín chỉ theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời