Thông báo V/v công bố kết quả thi hệ tín chỉ học kỳ 1 năm học 2009-2010 lên trang web

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

Số: 40/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả thi hệ tín chỉ học kỳ 1 năm học 2009-2010 lên trang web

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường

Để cho sinh viên các lớp hệ tín chỉ biết được kết quả thi kết thúc học phần của học kỳ 1 năm học 2009-2010, cần thực hiện việc scan các bảng điểm và đưa lên website trường, nay nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan tiến hành những việc như sau:

1. Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: đảm nhận việc scan các bảng điểm và đưa lên website trường, cán bộ phụ trách chị Nguyễn Thị Phương Thảo, địa điểm làm việc: phòng D109.

2. Phòng Quản trị thiết bị: bàn giao máy scan và máy tính của trường cho Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục để sử dụng cho việc scan bảng điểm thi.

3. Ban Quản lý web: chỉnh sửa lại phần mềm đưa ảnh scan của các bảng điểm lên website trường sao cho đơn giản, dễ thao tác, sinh viên dễ tra cứu. Ban Quản lý web có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong suốt quá trình thực hiện.

4. Giáo vụ các Khoa, tổ Bộ môn: gửi bảng điểm thi hết học phần của các lớp do giáo viên đơn vị mình chấm cho chị Thảo tại phòng D109, trong thời gian từ 8g00 – 10g00 mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 25/01/2010 (Thứ 2) để chị Thảo kịp scan và đưa bảng điểm lên website cho sinh viên xem ngay trong ngày.

5. Sinh viên: xem điểm thi kết thúc học phần tại địa chỉ www.hcmutrans.edu.vn  -> Cổng thông tin sinh viên -> Kết quả học tập -> Xem điểm học phần tín chỉ.

Đề nghị các Khoa, tổ Bộ môn, phòng, ban và các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời