Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy và học tập theo hệ tín chỉ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

——————

Số: 84/QĐ-ĐHVTVT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy và học tập theo hệ tín chỉ

——————————-

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải;

Căn cứ Quy chế "Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tin chỉ” ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị cuả ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy và học tập theo hệ tín chỉ.

ĐIỀU 2.  Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký quyết định.

ĐIỀU 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:                            

– Ban Giám hiệu

– Như điều 3  
– Lưu phòng Đào tạo

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trần Cảnh Vinh

>> Quy định Về tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy và học tập theo hệ tín chỉ

Trả lời