Thông báo V/v Điều chỉnh địa điểm học của một số lớp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

                    Số  01-90/ĐT

Tp. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009

             

THÔNG  BÁO

(Về việc điều chỉnh địa điểm học của một số lớp)

Căn cứ vào số lượng phòng học thực tế tại các Cơ sở của trường, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên, Nhà Trường thông báo  điều chỉnh địa điểm học của một số lớp như sau :

I. Chuyển các lớp sau :                      

1. Các lớp từ  Cơ sở 2 :   CN09a, CN09b, DT09, DC09.

2. Các lớp  từ Cơ sở 3 :   QL08, KX08, DT08, DC08, TD08

về học tại Cơ sở 1 (Cơ sở chính của Trường tại số 3 D2,  25, Quận Bình Thạnh)   

II. Thời gian thực hiện :

– Các lớp Khóa 08:  từ ngày 18-01-2010

– Các lớp Khóa 09:  từ ngày 15-3-2010 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

LƯƠNG DUYÊN QUÂN

Trả lời