Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:375/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2012-2013

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I, năm học 2012 – 2013 như sau:

1/ Thời gian đăng ký

Đợt 1: Sinh viên đăng ký trong khoảng thời gian quy định sau:

 Khoá 2008 trở về trước : từ 18g00 ngày 08/8/2012 đến 18g00 ngày 10/8/2012

 Khoá 2009 : từ 18g00 ngày 09/8/2012 đến 18g00 ngày 12/8/2012

 Khoá 2010 : từ 18g00 ngày 10/8/2012 đến 18g00 ngày 13/8/2012

 Khoá 2011 : từ 18g00 ngày 11/8/2012 đến 08g00 ngày 14/8/2012

Đợt 2: (đăng ký bổ sung) thời gian từ 18g00 ngày 17/8/2012 đến 22g00 ngày 18/8/2012

Đợt 3: (đăng ký bổ sung) thời gian từ 18g00 ngày 21/9/2012 đến 22g00 ngày 23/9/2012

(Đợt đăng ký bổ sung dành cho sinh viên tất cả các khoá có nguyện vọng đăng ký thêm)

2/ Hình thức đăng ký

Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng internet (online).

3/ Lưu ý

– Học phần dự kiến trong thời khóa biểu được gắn tên lớp chỉ để tham khảo. Theo đó, sinh viên có thể tìm kiếm học phần được nhanh chóng; không yêu cầu bắt buộc sinh viên phải đăng ký những học phần đó.

– Từ ngày 10/8/2012 đến 15/8/2012 sinh viên nộp đơn thư liên quan đến việc đăng ký học phần tín chỉ (đăng ký học phần bổ sung, đăng ký điều chỉnh,…).

– Sau khi công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ I (2012-2013), phòng Đào tạo tiếp tục nhận đơn thư đề nghị mở lớp học phần đến hết ngày 14/9/2012. Đơn thư cần ghi rõ: mã học phần, lịch học, cơ sở học,… và phải có ý kiến xác nhận của bộ môn, khoa quản lý học phần. Việc đăng ký những học phần bổ sung này được thực hiện bằng hình thức online ở các đợt đăng ký bổ sung sau đó. Sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, niên chế đăng ký bằng phiếu từ ngày 10/8/2012 đến hết ngày 23/8/2012.

– Số lần đăng ký: để tránh tình trạng quá tải dẫn đến nghẽn mạng, hệ thống chỉ cho phép trong 1 đợt, mỗi sinh viên chỉ được đăng ký học phần 1 lần, nếu đã thành công không được đăng ký lại.

– Phòng máy tính tại Thư viện trường, khoa Công nghệ thông tin (phòng C104) có mở cửa trong giờ hành chính phục vụ sinh viên truy cập internet đăng ký tín chỉ.

– Trong quá trình đăng ký, nếu phát hiện có sự cố kỹ thuật, sinh viên cần thông báo ngay về địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn để bộ phận quản trị hệ thống kịp thời khắc phục.

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần tín chỉ theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời