Thông báo kết quả giải quyết đơn xóa điểm I học kỳ 2 năm học 2013-2014

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời