Hướng dẫn của Phòng Đào tạo về đăng ký học phần tín chỉ


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  09  tháng 12 năm 2010

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ

Để giúp sinh viên đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2010 – 2011 (thực hiện theo thông báo 598/ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2010) đạt kết quả cao nhất, Phòng Đào tạo có một số hướng dẫn về việc lựa chọn và đăng ký như sau:

1) Lựa chọn học phần

– Sinh viên phải cân nhắc kỹ khả năng và điều kiện của bản thân để xây dựng kế hoạch học tập cho mình, không nên đăng ký theo phong trào. Không có khái niệm thời khóa biểu mặc định cho tất cả sinh viên, quyền lựa chọn và đăng ký học phần là do mỗi sinh viên quyết định.

– Nếu không bị điều kiện ràng buộc (học phần học trước, học phần tiên quyết), sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ học phần nào để đăng ký. Nhưng lưu ý phải ưu tiên đăng ký học lại những học phần bị điểm F, F+ hoặc cải thiện điểm D, D+ trong các học kỳ chính hoặc trong các học kỳ phụ kế tiếp.

– Các học phần chung (ví dụ 001001, 001002, 006001, 005001, 005002,… ), được mở khá nhiều nhóm lớp trong tuần. Tuy nhiên, khi lựa chọn đăng ký nhóm lớp học phần, sinh viên cần lưu ý địa điểm học để đảm bảo điều kiện di chuyển.

– Đối với các học phần tự chọn, sinh viên phải lưu ý các nhóm (A, B, C,…) hay gói (gói 1, gói 2,…) của từng học phần. Các học phần tự chọn có tính chất logic, xuyên suốt qua nhiều học kỳ, tương ứng với từng chuyên ngành hẹp, do vậy việc đăng ký phải có định hướng ngay từ đầu. Sinh viên cần tham khảo ý kiến của cố vấn học tập trước khi lựa chọn; tránh trường hợp học phần tự chọn ở học kỳ này không phù hợp với loại học phần tự chọn ở học kỳ khác, như vậy sinh viên sẽ không đảm bảo tích lũy đủ nhóm/gói học phần tự chọn và số tín chỉ cần thiết.

– Để đăng ký học phần Làm luận văn/Thi tốt nghiệp, điều kiện tiên quyết là sinh viên phải đạt tất cả các học phần khác trong chương trình đào tạo của chuyên ngành. Trường hợp sinh viên đăng ký học phần Làm luận văn/Thi tốt nghiệp mà chưa đảm bảo điều kiện trên thì được quyền xin nhận điểm I cho học phần này.

2) Đăng ký học phần

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện các đợt đăng ký theo mốc thời gian quy định.

– Cần tìm hiểu kỹ thời khóa biểu dự kiến, nắm vững tất cả các học phần của chuyên ngành được mở trong mỗi học kỳ và kiểm tra chính xác mã học phần.

– Đăng ký trực tuyến (online): xem file hướng dẫn đính kèm (xem tại đây)

– Đăng ký bằng phiếu, đăng ký điều chỉnh,… tương ứng với các mẫu biểu đính kèm (tải tại đây).

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Trả lời