Kết quả đăng ký và thời khóa biểu học phần “sinh hoạt công dân-sinh viên” giữa khóa năm học 2013-2014 + cuối khóa bổ sung năm học 2012-2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

Thời khóa biểu, kết quả đăng ký học phần cho

“Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” giữa khóa năm học 2013-2014 và cuối khóa bổ sung năm học 2012-2013

 ___________

1. Đối tượng tham gia học:

a) Đối với sinh hoạt giữa khóa: Sinh viên đại học chính quy các khóa 2012, 2011; sinh viên liên thông đại học khóa 2012; sinh viên cao đẳng khóa 2012.

b) Đối với sinh hoạt cuối khóa: sinh viên hệ chính quy đại học khóa 2009, liên thông đại học khóa 2011 và cao đẳng khóa 2010 chưa tham gia học đợt 1.

2. Hình thức: Bắt buộc.

3. Nội dung sinh hoạt:

a) Nội dung sinh hoạt giữa khóa:

TT

Nội dung

Mã học phần

Thời lượng

1

– Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ sinh viên, thông tin về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 và những điểm mới về quy chế.

– Chương trình công tác Đoàn, Hội trong năm học 2013-2014.

008001

05 tiết

2

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

008002

05 tiết

3

– Thông tin tình hình thời sự, tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.

008005

05 tiết

(Kết quả giải quyết đăng ký học phần xem tại đây)

b) Nội dung sinh hoạt cuối khóa

TT

Nội dung

Mã học phần

Thời lượng

1

– Thông tin dự báo về thị trường lao động, việc làm hiện nay; giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

008003

05 tiết

2

– Kỹ năng lập hồ sơ xin việc; kỹ năng xử lý và trả lời phỏng vấn với nhà tuyển dụng

008004

05 tiết

(Kết quả giải quyết đăng ký học phần xem tại đây)

4. Thời gian học:

Buồi sáng: 07h15 – 11h15

Buổi chiều: 13h15-17h15

Thời khóa biểu “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa năm học 2013-2014 và cuối khóa năm học 2012-2013 bổ sung xem tại đây.

5. Phí sinh hoạt: Chỉ thu phí sinh hoạt đối với “Tuần sinh hoạt công dân -sinh viên” cuối khóa với mức 47.500 đồng/sinh viên/học phần. Ngay sau khi có kết quả đăng ký thành công, sinh viên tham gia sinh hoạt cuối khóa bổ sung đóng phí sinh hoạt tại phòng Kế hoạch – Tài vụ.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – QLSV

Trả lời