Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2014

————————————————————————————————————-

Kết quả giải quyết đơn miễn Giáo dục quốc phòng – An ninh năm 2014  (xem tại đây)

Trả lời