Bổ sung và điều chỉnh lịch học kỳ 1 năm học 2009-2010 của một số lớp năm thứ nhất

Thứ

KT09d

XD09+MX09

CD09c

DT09+KM09

XC09b

Thứ 2

Ng.lí Mác Lê

5t

Giải tích 1

4t

Tiếng Anh CB 1

3t

Vật lý 1

3t

Vật lý 1

3t

Thứ 3

Tiếng Anh

3t

Tin học ĐC

3t

Giải tích 1

4t

Pháp luật ĐC

2t

Hóa ĐC

3t

Nguyên lý Mác lê

5t

Thứ 4

 

Hình họa

3t

Tin học ĐC

3t

Tiếng Anh CB1

3t

Hóa ĐC

2t

Tin học ĐC

3t

Thứ 5

Toán cao cấp

4t

Ng.lí Mác Lê

5t

Ng.lí Mác Lê

5t

Ng.lí Mác Lê

5t

Tiếng Anh CB1

3t

Thứ 6

Pháp luật ĐC

3t

Tiếng Anh CB1

3t

Vật lý 1

3t

Hóa ĐC

2t

 

Đại số

3t

Giải tích 1

4t

Số tuần:

Từ ngày:

Đến ngày:

Phòng:

15

28/09/2009

10/01/2010

B104

15

28/09/2009

10/01/2010

B109

15

28/09/2009

10/01/2010

N401

15

28/09/2009

10/01/2010

N302

15

28/09/2009

10/01/2010

N202

Buổi học

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

 

Ghi chú: Điều chỉnh lịch học ghép, trái buổi của một số lớp:

– Lớp TD09: chiều thứ 3 học 5t Nguyên lí Mác-Lênin tại phòng N303

– Lớp XD09, MX09 sáng thứ 5 học 5t Nguyên lý Mác-Lênin tại phòng B109

– Lớp DT09, KM09 chiều thứ 5 học 5t Nguyên lý Mác-Lênin tại phòng N302

Trả lời