Thông báo V/v đăng ký học phần và nộp học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2011-2012


TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

Số: 449/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học phần và nộp học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2011-2012

Nhằm giúp sinh viên đăng ký học trả nợ, cải thiện các học phần thuộc học kỳ 1,

Nhà trường thông báo đăng ký học phần tín chỉ và nộp học phí bổ sung như sau:

1/  Đăng ký học phần bổ sung

 Đối tượng: sinh viên khóa 2007, 2008, 2009, 2010 có số tín chỉ đăng ký được trong học kỳ 1 năm học 2011-2012 (kể cả học phần đăng ký bổ sung) không quá 24 tín chỉ đối với sinh viên xếp hạng học lực bình thường, và không quá 14 đối với sinh viên học lực yếu.

– Thời gian nộp đơn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2011

– Địa điểm: nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo

2/ Đóng học phí bổ sung

   Đối tượng: tất cả sinh viên đã được phòng Đào tạo giải quyết đăng ký bổ sung thành công. (Kết quả đăng ký bổ sung được công bố trong thông báo kết quả giải quyết đơn thư của phòng Đào tạo trên website trường, và được cập nhật vào kết quả đăng ký học phần trên trang cá nhân của sinh viên).

– Thời hạn đóng học phí: hạn chót ngày 07/10/2011 (theo thông báo số 407 /ĐT, 25/8/2011).

– Địa điểm: phòng Tài vụ

Lưu ý:

– Nhà trường chỉ giải quyết đăng ký bổ sung học phần thuộc khóa 2011, bắt đầu học ngày 03/10/2011 cho sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên.

– Sinh viên đã có kết quả đăng ký bổ sung thành công (kể cả các học phần đăng ký bổ sung trước đây) phải đóng học phí đủ và đúng thời hạn theo thông báo số 407 /ĐT (25/8/2011).

Các trường hợp không hoàn thành việc đóng học phí đúng hạn sẽ bị xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2011-2012.

– Đơn đăng ký học phần (theo mẫu), sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin (mã số sinh viên, mã học phần, mã nhóm).

– Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký bổ sung trên website trường (phần kết quả giải quyết đơn thư hoặc trang cá nhân của sinh viên).

– Hiện tại số lượng lớp đầu khóa 2011 chưa chính thức, do vậy sinh viên chỉ tham khảo đăng ký vào các nhóm học phần được bôi đậm mã học phần trong thời khóa biểu dự kiến khóa 2011 công bố trên website trường.


 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời