Thông báo V/v đóng học phí và nộp đơn rút học phần – học kỳ 1 năm học 2011-2012

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

Số: 407/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v đóng học phí và nộp đơn rút học phần – học kỳ 1 năm học 2011-2012

Nhà trường thông báo thời gian đóng học phí và nộp đơn rút học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2011-2012 như sau:

1/ Đóng học phí

Thời gian: từ ngày 05/9/2011 đến hết ngày 07/10/2011

Địa điểm: phòng Tài vụ

Đối tượng: sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy các khóa 2007, 2008, 2009, 2010

2/ Nộp đơn rút học phần

Thời gian: từ ngày 03/10/2011 đến hết ngày 14/10/2011

Địa điểm: văn phòng Khoa quản lý sinh viên

Lưu ý:

– Sinh viên phải thực hiện đúng các mốc thời gian quy định trên.

– Sau ngày 07/10/2011, nhà trường sẽ xóa dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2011-2012 của những sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn.

– Đơn rút học phần (theo mẫu), sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin (mã số sinh viên, mã học phần, mã nhóm xin rút,…) và nộp trong thời gian quy định mới được xem xét giải quyết.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời