Thông báo học kỳ hè (2020-2021) – Hệ đại trà

Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2020-2021 xem tại đây
Thông báo đăng ký học kỳ hè năm học 2020-2021 xem tại đây
Dữ liệu đăng ký học phần học kỳ hè, (Đang cập nhật).
Lưu ý: Căn cứ dữ liệu khảo sát sinh viên đăng ký học phần, Phòng Đào tạo sẽ mở lớp căn cứ theo nhu cầu/tình hình thực tế. Những học phần đủ điều kiện (Giảng viên, số lượng đăng ký) Phòng sẽ hỗ trợ mở trong đợt học kỳ hè (2020-2021).
Khảo sát đăng ký học phần học kỳ hè sinh viên cập nhật tại biểu mẫu sau (lưu ý sinh viên sử dụng email do trường cấp mới có thể thực hiện khảo sát)

;

Trả lời