Thông báo khảo sát năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy

 

Xem chi tiết tại : http://sv2.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=625

 

Trả lời