Thông báo V/v đóng học phí và nộp đơn rút học phần – học kỳ II năm học 2011-2012


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Số: 15/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v đóng học phí và nộp đơn rút học phần – học kỳ II năm học 2011-2012

Nhà trường thông báo thời gian đóng học phí và nộp đơn rút học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 đối với sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy như sau:

1/ Đóng học phí

Thời gian

Khóa 2007, 2008, 2009, 2010:  từ ngày 06/02/2012 đến hết ngày 09/03/2012

Khóa 2011: từ ngày 05/03/2012 đến hết ngày 17/04/2012

Địa điểm: phòng Tài vụ

2/  Nộp đơn rút học phần

– Thời gian: từ ngày 27/02/2012 đến hết ngày 16/03/2012

– Địa điểm: văn phòng Khoa quản lý sinh viên

Lưu ý:

  Sinh viên phải thực hiện đúng các mốc thời gian quy định trên.

  Nhà trường sẽ xóa dữ liệu đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2011-2012 của những sinh viên không hoàn thành học phí đúng hạn.

  Đơn rút học phần (theo mẫu), sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin (mã số sinh viên, mã học phần, mã nhóm xin rút,…) và nộp trong thời gian quy định mới được xem xét giải quyết.


 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Trần Thiện Lưu 

Trả lời