Thông báo đóng học phí và nộp đơn rút học phần

        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             TP HỒ CHÍ MINH

                   
                 
Số: 504 /ĐT                                                      TP. HCM, ngày 16 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc đóng học phí và rút học phần

 

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí và nộp đơn rút học phần tín chỉ như sau:

1/ Đóng học phí

–  Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đóng học phí học kỳ hè năm học 2012-2013 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/8/2013.

–   Sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2 – khóa 2011, 2012 đóng học phí học kỳ II năm học 2012-2013 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/9/2013.

    Ngoài ra, sinh viên đăng ký học riêng thì phải hoàn thành học phí theo các mốc thời gian quy định cho các lớp đó.

     Sinh viên đóng học phí tại phòng Kế hoạch – tài vụ (cơ sở 1).

2/  Nộp đơn rút học phần

Sinh viên nộp đơn rút học phần học kỳ hè năm học 2012-2013 từ ngày 15/7/2013 đến hết ngày 02/8/2013 tại văn phòng khoa quản lý sinh viên.

3/ Lưu ý

    Sinh viên phải thực hiện đúng các mốc thời gian quy định. Nếu trễ hạn đóng học phí nêu trên, nhà trường sẽ xóa dữ liệu học phần của sinh viên.

     Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin (mã số sinh viên, mã học phần, mã nhóm xin rút,…) trong đơn rút học phần (theo mẫu) và nộp trong thời gian quy định mới được xem xét giải quyết. Kết quả giải quyết rút học phần sẽ được thông báo trên website trường.

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

 ThS. Trần Thiện Lưu

 

Trả lời