Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 hệ đại học chính quy đại trà khóa 2021 trở về trước

Xem thông báo chi tiết tại đây./

Mẫu đơn mở lớp xem tại đây./

LƯU Ý: 

      1. Các nhóm lớp ở trạng thái "Đang chờ đăng ký" sinh viên có thể tự điều chỉnh lịch học (rút học phần, đăng ký bổ sung).

      2. Lịch học có thể thay đổi căn cứ theo đề nghị của Khoa/Giảng viên, sinh viên theo dõi điều chỉnh lịch học phù hợp;

     3. Địa điểm học vẫn như thông báo công bố đầu năm học 2022-2023;

     4. Với các học phần: Thực tập chuyên môn, Thực tập tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp/Thi tốt nghiệp, học thay thế luận văn tốt nghiệp … Phòng Đào tạo mở lớp theo đề nghị từ các Khoa/Viện.

Trả lời