Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Sinh viên tra cứu kết quả xét học vụ tại đây.

——————————

Trả lời