Quy định một số nội dung khi chuyển đổi điểm từ chương trình niên chế sang chương trình tín chỉ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 20/QĐ-ĐTTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——-

Tp. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI CHUYỂN ĐỔI ĐIỂM TỪ CHƯƠNG TRÌNH NIÊN CHẾ SANG CHƯƠNG TRÌNH TÍN CHỈ

 

Căn cứ vào kế hoạch chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào ý kiến phản hồi từ các đơn vị trong việc thực hiện quyết định số 1134/QĐ-ĐTTC ngày 18/11/2008 quy định về việc chuyển đổi điểm từ chương trình niên chế sang chương trình tín chỉ;

Nay Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh quy định một số công việc để chuyển đổi từ hệ thống niên chế sang hệ thống tín chỉ như sau:

1. Chuyển đổi từ Chương trình hiện hành sang Chương trình mới theo tín chỉ:

a. Hệ số quy đổi từ số đơn vị học trình sang số tín chỉ :

   i. Hệ số quy đổi được tính bằng tỉ số giữa số tín chỉ của chương trình mới và số đơn vị học trình (ĐVHT) của chương trình cũ làm tròn đến 02 chữ số sau dấu phẩy.

   ii. Nếu thấy cần thiết, Hội đồng khoa học của khoa căn cứ vào nội dung của Chương trình cũ và Chương trình mới quyết định một hệ số khác với hệ số được xác định theo khoản (i) của mục này cho một số học phần quan trọng để đảm bảo tính tương thích giữa hai Chương trình và đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.

b. Điểm học phần của những học phần đã học theo chương trình niên chế (lấy điểm cao nhất trong số các điểm) được chuyển đổi sang điểm theo hệ thống tín chỉ theo bảng 1 dưới đây:
 

Bảng 1: mức chuyển đổi từ điểm theo hệ niên chế sang hệ tín chỉ

Điểm niên chế

Điểm TC

Xếp loại

0 – cận 2

0

Kém

2 – cận 3

0,5

3 – cận 4

1,0

Yếu

4 – cận 5,5

1, 5

Trung bình yếu

5,5 – cận 6

2,0

Trung bình

6 – cận 7

2,5

Khá

7 – cận 8

3

8 – cận 8,5

3,5

Giỏi

8,5 – 10

4,0

c. Điểm trung bình chung (TBC) học kỳ và TBC tích lũy sẽ được tính theo công thức trong quy chế 43 với các tham số là điểm học phần đã quy đổi sang hệ điểm tín chỉ và số tín chỉ của từng học phần (được tính bằng số ĐVHT nhân với hệ số quy đổi sau đó làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy).

d.  Việc xếp loại học lực sinh viên, xếp năm học và xét buộc thôi học sẽ căn cứ vào điểm TBC học kỳ và TBC tích lũy được tính theo khoản (c) của mục này và thực hiện theo Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 824/ĐT ngày 3/10/2008 của Trường. 

2.  Việc thực hiện chương trình giáo dục đối với các khóa từ năm 2008 trở về trước:

a. Những học phần học tiếp từ học kỳ I của năm học 2009 – 2010 được chuyển hoàn toàn sang học theo chương trình mới.

b. Những học phần của các học kỳ thuộc năm học 2008-2009 trở về trước mà sinh viên còn nợ sẽ xử lý theo một trong các phương án sau:

    i. Nếu học phần còn nợ vẫn tồn tại trong chương trình giáo dục mới thì học theo chương trình mới.

    ii. Nếu học phần còn nợ đã bị lược bỏ trong chương trình giáo dục mới thì sinh viên không phải học lại học phần này, trường hợp do không học lại học phần đã lược bỏ mà dẫn đến việc sinh viên không tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình mới thì sinh viên phải đăng ký học thêm một học phần tự chọn để tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định.

   iii. Nếu học phần còn nợ được tích hợp vào một học phần khác thành một học phần mới thì sinh viên phải đăng ký học theo học phần mới này.

c. Hội đồng khoa học Khoa cần so sánh những học phần đã học với học phần tương ứng của Chương trình mới, nếu thấy cần tổ chức học bổ sung một số nội dung của một học phần nào đó của chương trình hiện hành cho phù hợp với chương trình mới thì lập kế hoạch (gồm nội dung và tổng số tiết, thời khóa biểu) và báo cho phòng đào tạo để bố trí phòng học trong học kỳ hai và học kỳ hè của năm học 2008-2009. Việc tổ chức học thêm cho một học phần (nếu có) theo quy định của khoản này chỉ thực hiện cho những sinh viên đã đạt học phần liên quan, những sinh viên chưa đạt phải học lại theo quy định của khoản (b) của mục này.

3. Điều khoản thực hiện

a. Hội đồng khoa học Khoa xét và công bố Hệ số quy đổi của từng chương trình và của những học phần riêng của mỗi chương trình (nếu có) trước ngày 6/2/2009, công bố trên trang Web của khoa và gửi cho Phòng đào tạo để làm căn cứ chuyển đổi điểm.

b. Phòng đào tạo thảo luận với bộ phận quản trị phần mềm đào tạo để chỉnh sửa, bổ sung bảng điểm sao cho thể hiện được điểm quy đổi của từng học phần, điểm TBC của từng sinh viên để làm căn cứ xếp loại và xử lý kết quả học tập theo quy định trước tháng 5/2009 để chuẩn bị chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ đầu năm học 2009 – 2010.

Quyết định này thay thế quyết định số 1134/QĐ-ĐTTC ngày 18/11/2008 quy định về việc chuyển đổi điểm từ chương trình niên chế sang hương trình tín chỉ. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và phản ảnh lại những bất cập có thể có trong quá trình thực hiện để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:

–  Ban Giám Hiệu 

–  Các khoa, tổ môn trong toàn trường    

–  Phòng TCHC (để lưu)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

 

 

 

Trả lời