Thông báo V/v mở các lớp học phần bổ sung trong học kỳ II năm 2009 – 2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

Số: 43/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v mở các lớp học phần bổ sung trong học kỳ II năm 2009 – 2010

Căn cứ trên những thống nhất trong việc học các Học phần lý luận chính trị (theo thông báo 27/ĐT ngày 13/1/2010);

Căn cứ trên nhu cầu đăng ký học của Sinh viên;

Căn cứ theo tình hình giảng dạy của các Khoa và bộ môn;

Nhà trường xin thông báo mở các lớp học phần bổ sung trong học kỳ II (năm học 2009 – 2010) như sau:

1/ Học phần Chủ nghĩa xã hội (005007) theo hệ niên chế số tiết 60 tiết, dự kiến học thứ 7, tiết 1 – 4 (4 tiết), tại cơ sở chính (Q. Bình Thạnh), bắt đầu học từ tuần thứ 6 (22/02/2010)

2/ Học phần Nguyên lý CBCN Mác – Lênin 2 (005006) (2 tín chỉ), dự kiến học thứ 7, tiết 6 – 9 (4 tiết), tại cơ sở chính (Q. Bình Thạnh), bắt đầu học từ tuần thứ 6 (22/02/2010)

3/ Học phần Cơ học kết cấu (091062) (2 tín chỉ), dự kiến học thứ 4, tiết 6 – 8 (3 tiết), tại cơ sở Quận 12), bắt đầu học từ tuần thứ 6 (22/02/2010)

4/ Học phần Đại số (001001 nhóm 7) (3 tín chỉ), dự kiến học vào thứ 4, tiết 1 – 4 (4 tiết) tại cơ sở chính (Quận Bình Thạnh), bắt đầu học từ tuần thứ 9 (15/3/2010)

Tùy tình hình đăng ký của SV mà nhà trường sẽ có quyết định mở lớp chính thức, sắp xếp phòng học phù hợp và thông báo lại kết quả cho các nhóm lớp này.

Phòng Đào tạo nhận đơn đăng ký học phần trên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/3/2010.

Trân trọng!

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời