Quy định về việc học tiếng anh Hàng hải dành cho chuyên ngành đi biển tại Trường ĐH GTVT Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 337/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/02/2023 Ban hành Quy định về việc học Tiếng Anh Hàng hải dành cho ngành đi biển tại Trường Đại học GTVT Tp. Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây.

Trả lời