Quyết định ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Quyết định số 333/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/02/2023 Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh, chương trình, tổ chức học thi kết thúc học phần của môn học Tiếng Anh tổng quát, công nhận đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây./

Trả lời