HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (2022)

Quy định xây dựng, thẩm định, ban hành và cập nhật chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học.

Ban hành kèm theo quyết định 771/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, chi tiết xem tại đây

Các biểu mẫu và phụ lục kèm theo:

  1. Biểu mẫu chương trình đào tạo trình độ đại học 
  2. Các phụ lục kèm theo chương trình đào tạo trình độ đại học

 

Trả lời