Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo (2020)

 

Hướng dẫn ban hành kèm Quyết định 1211/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, xem chi tiết tại đây.

 

Các Phụ lục đính kèm hướng dẫn:

Phụ lục 1. Chuẩn đầu ra

Phụ lục 2. Đánh giá chuẩn đầu ra

– Phụ lục 3. Mẫu chương trình đào tạo: Phụ lục 3a_Mẫu theo CDIOPhụ lục 3b_Mẫu thông thường

Phụ lục 4. Chuẩn đầu ra học phần tích hợp chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Phụ lục 5. Mẫu đề cương chi tiết học phần

– Phụ lục 6. Phương pháp đánh giá giảng dạy

– Phụ lục 7. Mẫu phiếu khảo sát về xây dựng chương trình đào tạo

      Mẫu 01. Phiếu khảo sát doanh nghiệp

      Mẫu 02. Phiếu khảo sát cựu sinh viên

      Mẫu 03. Phiếu khảo sát sinh viên

      Mẫu 04. Phiếu khảo sát giảng viên.

——————————

Trả lời