Thành viên của các Hiệp hội Quốc tế

 

1. Hiệp hội quốc tế các trường Đại học Hàng hải IAMU

 

2. Hiệp hội huấn luyện và đào tạo Hàng hải toàn cầu GlobalMET

 

3. Hiệp hội quốc tế các Trường Đại học IAU

 

4. Diễn đàn các trường ĐH Hàng hải và nghề cá Châu Á AMFUF

    http://amfuf.kmou.ac.kr/amfuf/

 

5. Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Châu Á AUPF

    http://www.aupf.net/member.asp

Trả lời