Em đã hoàn thành các học phần thuộc chương trình Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh, nhưng đến nay vẫn chưa có chứng chỉ. Vậy để được xét công nhận tốt nghiệp em phải làm gì?

Trả lời:

Trường hợp SV đã hoàn thành các học phần thuộc chương trình GDTC hay GDQP – AN sinh viên theo dõi thông báo và hướng dẫn tại đây

Trả lời